Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp4tczew.bipszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-09-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Filmy nie posiadają napisów, część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że: (powód: pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie), zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Szulc , adres e-mail: sp4@tczew.pl , telefon: 58-532-60-28.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pacówką szkoły. Adres poczty elektronicznej: sp4@tczew.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 5326028 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne, drugie od strony boiska szkolnego, trzecie od strony parkingu wewnętrznego, gdzie osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Czwarte wejście znajduje się od strony szkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego. Do wszystkich wejść prowadzi chodnik.

Dostosowanie korytarzy

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Sekretariat oraz gabinety dyrekcji znajdują się na wprost wejścia głównego. Przy wejściu nr 3 znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostosowanie wind

Windy brak.

Dostępność pochylni

Budynek posiada podjazd dla osób. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W Szkole nie ma pętli indukcyjnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Szkoła Podstawowa nr 4 nie posiada aplikacji mobilnych.

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 07:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Szulc
Ilość wyświetleń: 45
30 września 2020 08:51 (Tomasz Szulc) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 września 2020 08:50 (Tomasz Szulc) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 września 2020 08:46 (Tomasz Szulc) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany